Reparera, Underhålla eller Bygga om

Målning, tapetsering och nya ytskikt på golv, utom i våtutrymmen

Målning, tapetsering och nya ytskikt på golv, utom i våtutrymmen, får göras utan tillstånd från föreningen. Vid inläggning av klinkergolv, i andra utrymmen än bad-och duschrum, måste s.k. ”stegljudsdämpning” läggas under klinkerplattorna för att inte störande ljud ska uppstå. Installation av golvvärme måste godkännas av föreningen.

Förändring av bostadens planlösning eller ombyggnad av våtrum

Vid ändring av bostadens planlösning till exempel förändring av väggar eller dörrar, eller ombyggnad av våtrum, så ska innan start ritningar presenteras för föreningens styrelse för godkännande. Ingrepp i bärande konstruktioner får inte utföras.
Vid ombyggnad av våtrum, dusch och bad, krävs godkänd entreprenör med certifikat för våtrum. Detta gäller även byte av ytskikt så som t.ex. kakel. Namn på entreprenör skall meddelas föreningen innan arbetets start.
Vid byte av blandare (kran) i kök, bad- eller duschrum, skall den vara av nordiskt fabrikat. Detta för att minska risken för tryckstötar i vattenledningarna som kan leda till problem med vattenflöden och även vattenskador. (Grohe blandare fungerar också)
Efter att arbetena färdigställts ska medlemmen låta utföra och bekosta mätning av luftflöden så att ventilationen uppfyller ställda krav på bostadsutrymmen. Protokoll över mätningarna och nya ritningar och i förekommande fall även våtrumsintyg ska överlämnas till föreningen.

Rör- och elinstallationer

Rör och elinstallationer får endast utföras efter godkännande från föreningen och av godkänd, och behörig entreprenör.
VVS-arbeten skall utföras enligt Branschregler 2016 :1.
Elarbeten skall utföras enligt de regler och bestämmelser som utfärdats av Elsäkerhetsverket.
Namn på entreprenör skall meddelas föreningen innan arbetets start. Efter arbetenas genomförande ska intyg och nya ritningar överlämnas till föreningen.

Byte av spiskåpa

Våra spiskåpor är en integral del av fastighetens ventilationssystem och måste vara en spiskåpa utan fläktmotor. Vid ett byte av spiskåpa måste man stämma av med föreningen innan ett byte sker. Byter man till en ej godkänd spiskåpa, måste den bytas ut till en godkänd spiskåpa på medlemmens bekostnad.

Det krävs tillstånd från styrelsen för att byta spiskåpa. 

Exempel på godkända spiskåpor hittar ni här, FRANKE Spiskåpor

Föreningens centralfläktar kräver att luftmängden vid forcering inte överstiger 40 liter/sekund. I annat fall kan det bli kortslutning, som medför att andra boende kan få ditt matos som tilluft via frånluften.

Allmänna råd vid evakuering
För att få bästa evakueringen vid matlagning så tänk på att starta fläkten i god tid före matlagning/stekning. Glöm inte att när fläkten nyttjas i forceringsläge, skall fönster i ett angränsande rum öppnas. Detta för att få tillräckligt med ersättningsluft. De luftintag som finns under radiatorerna klarar bara grundventilationen. Spiskåpor av fabrikat LGG Pandora Flow Green samt fabrikat Casamja Skåpkåpa klarar forceringsläge utan att fönster måste öppnas.

Husens fasader
Det är inte tillåtet att borra, spika eller montera någonting i husens fasader. Utelampor, infravärmare, spaljéer, klädhängare eller dylikt får inte monteras i fasaderna. Anledningen är att våra enstegstätade fasader är känsliga för inträngande fukt som kan leda till följdskador.

Konsekvenser

Om bostadsrättshavaren åsidosätter ovanstående regler genom att exempelvis låta utföra arbeten i strid med branschregler har föreningen rätt att begära att bostadsrättshavaren återställer, alternativt åtgärdar bristen. Ytterst äger föreningen rätten att åtgärda bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

Tänk på att inte belamra portar eller trappuppgångar med byggmaterial. Föreningens grovsoprum får ABSOLUT inte användas för byggsopor.

Fyll i blankett, Godkännande enligt 18 d § hyreslagen av ombyggnads- och/eller ändringsåtgärder.

Bifoga denna tillsammans med bilder och ritningar i formuläret.

Godkännande enligt 18 d § hyreslagen av ombyggnads- och/eller ändringsåtgärder

Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet.

För att undvika skador, såsom vattenskada, försämrad ventilation, brand, m.m., måste du ha tillstånd från styrelsen när du skall reparera, underhålla eller bygga om i din lägenhet. Fyll i formuläret nedan och skicka in. Styrelsen kommer behandla förfrågan på nästkommande styrelsemöte.

Du kan med hjälp av tangenterna shift eller ctrl välja flera filer i dialogen.
* anger obligatoriskt fält.
Senast uppdaterad 2020-12-08 av Ulf Nyström.